Kā darbojās japāņu Fu-Go jeb balonu bumbas?

 

Cik efektīvas bija japāņu Fu-Go jeb gaisa balonu bumbas?
Vai tās varēja vadīt, un kā amerikāņi pret šīm bumbām cīnījās? 

Jautā Dāvis Kroņkalns

Fu-Go tulkojumā nozīmē balona bumba, un šīs gaisa balonu bumbas Japāna iz­­man­to-
ja pret ASV no 1944. gada novem­bra līdz 1945. gada aprīlim. Balonu bumbas bija pasaulē pirmais ierocis, kurš spēja šķēr-
sot mil­zīgu attālumu pāri kontinentam vai no viena kontinenta līdz ci­­tam. Tā kā tālai-
ka tehnoloģis­kās attīstības līmenis nedeva iespēju Japānai vērsties pret ASV teritoriju, japāņu militārā vadība nolēma izmantot dabas apstākļus – tikai 20. gad­simta 20. gadu vidū atklātos austru­mu virziena pasāta vējus pāri Klusajam okeānam ap­­tu­veni 10 km augstumā. Baloni tika pa­­lais­ti no Japānas teri­torijas, un trīs vai četru dienu laikā tiem bija jāšķērso Klusais okeāns. 

Palaiž gaisā ap 9000 balonu

Japāņi izmantoja divu veidu bumbas – eks­plozīvās, kuras svēra aptuveni 15 kg, un aiz­dedzinošās ar 12 kg smagu lādiņu. Šo balonu bumbu gal­venais mērķis bija aizde­dzināt ASV ziemeļrietumu štatu me­­žus.
No 1944. gada novembra līdz 1945. gada aprīlim japāņi palaida vairāk nekā 9000 gai­­sa balonu ar sprāgst­vielām. Lielākā daļa nokrita Klusajā okeānā, nenodarot nekā­dus postījumus, bet ap­­tuveni no 350 līdz pat 1000 balonu varētu būt sa­­snie­guši ASV un Kanādas teritoriju. Tomēr arī kontinentu sasnie­gušo balonu bumbas ne­­no­da­rīja bū­­tiskus zaudējumus. Šo ieroču mazā efek­ti­vitāte sais­tās ar faktu, ka gaisa balonu bumbas varēja izmantot tikai no no­­vembra līdz martam, kad austrumu pa­­sāta vēji ir visspē­cīgākie. Šajā gada laikā meži Ziemeļ­amerikā ir piesniguši un mitri, tāpēc nav tik viegli aizdedzināmi.

Potenciāli ļoti bīstamas

Tomēr šiem ieročiem bija visai liels poten­ciāls būt patiešām postošiem. Par to liecina gadī­jums, kad viens no pēdējiem japāņu palaistajiem Fu-Go 1945. gada 10. martā pieze­mējās netālu no pasaulē pir­mās plu­tonija bagātināša­nas rūpnīcas Vašing­tonas štatā. Balons pārrāva augstsprie­gu­ma elek­trības līniju un izraisīja elek­trības piegādes pārrāvumu uz­­ņēmumā, kurš ražoja atom­bum­bu. Tiesa, nekavējoties tika iedarbināta rezerves elek­tro­enerģijas piegādes sistē­ma. Japāņi plānoja gaisa balonus izmantot arī kā bakterioloģisko ieroču nesējus, bet impera­tors Hirohito to aizliedza.

Fu-Go bija liela psiholoģiska ietekme ASV. To militārā vadī­ba nezināja un neti­cēja, ka Japā­nas teritorijā palaisti gai­sa baloni spēj sasniegt Zie­meļ­­amerikas rietumus, jo informā­ciju par augšējos at­mo­sfēras slāņos esošajiem pasātu vē­­jiem japāņu zināt­nie­ki 20. ga­­dos publicēja tikai es­­pe­ranto valodā. Otrā pasau­les kara laikā amerikāņi sāku­mā uzska­tīja, ka balo­nu bum­­bas palaiž japāņu specvie­nības no ASV Rietumu pie­­kras­­tes vai pat no inter­nēto japāņu nometnēm. Tikai pēc balasta smilšu zināt­niskas izpētes konstatēja, ka balonus palaiž no Japānas teritorijas. 

Traģēdija Oregonā

ASV galvenā cīņas metode pret Fu-Go uz­­bru­kumiem bija ūdeņ­raža ražošanas uzņē­mumu bom­­­bar­dē­šana. Turklāt ASV Gaisa spē­kiem pavēlēja iznīci­nāt balo­nus lidoju­mā, kur vien tos izdo­das pārtvert. Tomēr to nebija viegli izdarīt, jo Fu-Go lidoja ļoti aug­stu – tos nevarēja atklāt radaros un arī iznīcinātā­jiem bija grūti sasniegt gaisa balonu lido­juma augstumu. Ko­­pumā ASV un Kanā­das Gaisa spēkiem izdevās iz­­nīci­nāt 19 ba­­lonus. Tāpat nā­­cās mo­bili­zēt aptuveni 2700 ka­­ra­vīru uguns­bīsta­mā­ka­jos ASV ziemeļ­rietumu rajonos gadīju­mam, ja sāktos mežu ugunsgrēki. 

Lai gan baloni nenodarīja teju nekādu postu ASV terito­rijā, viens tā sprādziens izrai­sīja lielu traģēdiju: 1945. ga­­da 5. maijā Orego­nas štatā dzīvību zaudēja kā­­da ģimene – sieviete un pieci bērni (vienīgie kara upu­ri ASV kontinentālajā daļā Otrā pasau­les kara laikā). Tra­ģēdijas ie­­mesls bija bērnu in­­te­rese par atrasto nezinā­mo balo­nu mežā. Militārās cenzū­ras dēļ sa­­bied­rība nebija infor­mēta par šādu balonu un to kravas bīstamību. Tikai pēc traģēdijas Oregonā ASV valdī­ba 1945. ga­­da maija beigās nolēma informēt sa­­bied­rību par japāņu Fu-Go, aicinot ie­dzī­votājus netuvoties nejauši atrastajiem baltajiem gaisa balo­niem. Balonu no­­mes­tās bumbas ASV un Ka­­nā­das teri­torijā tiek at­ras­tas jo­­projām – pē­­dē­jo uzgāja 2019. gada oktobrī.

Atbildi sagatavoja

Dr. hist. Jānis Ķeruss, LU Vēstures un filozofijas fakultātes docents

@2016 Dienas Žurnali

01_IPV_03-2021.jpg
  • Twitter - Black Circle
  • Facebook - Black Circle