Kāpēc somi izmantoja “lidojošās egles”?

 

1941. gadā Somijā kā maskēšanās paņēmienu izmantoja t.s. “lidojošās egles”.

Kāds bija to mērķis?

Jautā Normunds Cālītis 

Informācija par šo maskēšanās veidu, ko 1941. gada vasarā izmantoja Somijā, ir sa­­glabājusies samērā maz. Attēlā redza­mas “lidojošās egles” – aptuveni četrus metrus garas jaunu egļu galotnes, kas iekārtas me­­tāla stieplēs pār stratē­ģiski nozīmīgo Rātes ceļu (Raate tiellä) aptu­veni 10 kilo­met­ru no robežas ar Padomju Sa­­vienību. Ziemas kara laikā, 1940. gada janvāra sākumā, Somijas armija izcīnīja smagu kauju ar padomju spēkiem, lai pa­­turētu savā kontrolē šo ceļu, kas sa­vie­no Suomu­salmi un Rātes ciemus. Turpinā­juma karā (jūnijs, 1941 – sep­tem­bris, 1944), kad So­­mija vēlreiz karoja ar Pa­dom­ju Savie­nī­bu, Rātes ceļš bija stratē­ģiski nozīmīga tran­sporta artērija, pa kuru somi pieveda karaspēku pie robežas. 

Visticamāk, ceļu nomaskēja ar “lido­jo­šajām eglēm” kara sākumā ar mērķi aiz­segt skatu uz to no novērošanas torņa, kurš atradās pie robežas Padomju Savie­nības pusē. Tā kā tornis atradās tieši ceļa galā, vairākās rindās iekārtie koki novēro­tāja skatienam ceļu sadalīja vairākos seg­men­tos, neļaujot gūt skaidru priekšstatu par transporta līdzekļu skaitu, kurš vien­laikus atradās uz ceļa. Turklāt šis maskē­šanās veids palīdzēja slēpt ceļu no no­­vē­­rotājiem zemu lidojošās lidmašīnās. Tiek uzskatīts, ka šāda maskēšanās varēja būt samērā efektīva. Turpinājuma kara tālā­kajā gaitā, kad frontes līnija pārvie­tojās uz austru­miem, “lidojošajām eglēm” vairs nebija nozīmes. 

Atbildi sagatavoja Dr. hist. Jānis Ķeruss, LU Vēstures un filozofijas fakultātes docents.

@2016 Dienas Žurnali

01_IPV_05-2021.jpg
  • Twitter - Black Circle
  • Facebook - Black Circle